Algemene Verkoopvoorwaarden Extreme Tackle . Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (verkoop)transacties van Extreme Tackle

1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes van Extreme Tackle en alle (verkoop)transacties met Extreme Tackle,
met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene (inkoop)voorwaarden van Koper, tenzij tussen Extreme Tackle en Koper schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op de (algemene) verkoop- en leveringsvoorwaarden van Koper, behoudens voorafgaande schriftelijke bevestiging van Extreme Tackle.

1.2. In deze Overeenkomst hebben de onderstaande begrippen de daarachter vermelde betekenis, tenzij uit het zinsverband anders blijkt:

“Werkdag”: een dag (behoudens zaterdag, zondag en nationale feestdagen) waarop de banken in het land van Extreme Tackle gewoonlijk open zijn voor het uitvoeren van normale banktransacties;
“Koper”: een persoon die een Offerte van Extreme Tackle voor de verkoop van Producten heeft aanvaard, dan wel wiens Bestelling van Producten door Extreme Tackle is aanvaard;
“Voorwaarden”: de in dit document beschreven verkoopvoorwaarden, met inbegrip van (tenzij uit het zinsverband anders blijkt) eventueel tussen Koper en Extreme Tackle schriftelijk overeen te komen bijzondere voorwaarden;
“Overeenkomst”: de overeenkomst van koop en verkoop van Producten;
“Producten”: de conform deze Voorwaarden door Extreme Tackle te leveren producten (met inbegrip van deelleveringen of productonderdelen);
“Minimumbestelling”: het door Extreme Tackle te eniger tijd vast te stellen minimum aantal Producten per bestelling;
“Bestelling”: een door Koper aanvaarde offerte van Extreme Tackle, houdende een opdracht aan Extreme Tackle tot levering van de Producten aan Koper dan wel het klaarzetten van de Producten op de locatie van Extreme Tackle of op een nader over een te komen locatie, alwaar Koper de Producten afhaalt;

2. UITGANGSPUNTEN BIJ VERKOOP

2.1. Extreme Tackle verkoopt de Producten, gelijk Koper deze koopt, conform de onderhavige Voorwaarden, welke op de Overeenkomst van toepassing zijn bij uitsluiting van alle overige voorwaarden op grond waarvan Koper de offerte heeft (c.q. meent te hebben) aanvaard dan wel een Bestelling heeft (c.q. meent te hebben) verricht.

2.2. Van deze Voorwaarden kan uitsluitend rechtsgeldig worden afgeweken wanneer zulks schriftelijk tussen de bevoegde vertegenwoordigers van
Koper en Extreme Tackle is overeengekomen.

2.3. De werknemers en vertegenwoordigers van Extreme Tackle zijn niet bevoegd omtrent de Producten toezeggingen te doen, behoudens schriftelijke
bevestiging van Extreme Tackle. Door de Overeenkomst aan te gaan erkent Koper dat hij zich niet op onbevestigde toezeggingen heeft gebaseerd, alsmede afstand doet van eventuele aanspraken ingeval die toezeggingen niet gestand worden gedaan.

2.4. Ingeval Koper adviezen of aanbevelingen van Extreme Tackle of van diens werknemers of vertegenwoordigers opvolgt dan wel op grond daarvan
handelt, doet Koper zulks geheel voor eigen risico wanneer die adviezen of aanbevelingen niet schriftelijk door Extreme Tackle zijn bevestigd. 2.5. Typefouten, administratieve fouten of andere fouten of omissies in verkoopdocumentatie, offertes, prijslijsten, de aanvaarding van een offerte,
facturen of andere door Extreme Tackle aangeleverde documenten of gegevens, kunnen gecorrigeerd worden zonder dat Extreme Tackle ter zake aansprakelijkheid treft.

2.6. Apparatuur, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen e.d., alsmede eventuele bijlagen en bescheiden maken deel uit van de offertes van Extreme Tackle. Bedoelde zaken, alsmede in verband daarmee door Extreme Tackle vervaardigde hulpmiddelen, blijven eigendom van Extreme Tackle, dienen aan Extreme Tackle op diens verzoek te worden teruggegeven en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Extreme Tackle niet worden gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. Extreme Tackle behoudt zich ter zake alle mogelijke, bestaande intellectuele en industriële eigendomsrechten voor.

3. BESTELLINGEN EN SPECIFICATIES

3.1. Koper is jegens Extreme Tackle ervoor verantwoordelijk dat de inhoud van de door Koper verrichte Bestelling (met inbegrip van eventueel van
toepassing zijnde specificaties) correct is en dat Extreme Tackle met betrekking tot de Producten tijdig alle benodigde gegevens ontvangt, zodat Extreme Tackle de Overeenkomst conform het daarin bepaalde kan uitvoeren.

3.2. Ingeval er geen sprake is van een voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een Bestelling door Extreme Tackle, bijvoorbeeld omdat de verkoop
rechtstreeks vanaf de locatie van Extreme Tackle plaatsvindt, is de Bestelling geldig op het moment dat Extreme Tackle de bestelde Producten (geheel of gedeeltelijk) heeft afgeleverd dan wel Extreme Tackle de factuur voor de betreffende Producten desgevraagd aan Koper heeft toegestuurd.

3.3. De hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving van de Producten staan vermeld in de offerte van Extreme Tackle (indien deze door Koper is aanvaard) dan
wel in de Bestelling van Koper (wanneer deze door Extreme Tackle is aanvaard).

3.4. Extreme Tackle behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de specificaties van de Producten aan te brengen wanneer zulks nodig is om aan de
geldende veiligheidsvoorschriften of andere voorschriften op grond van wet- of regelgeving te voldoen, dan wel wanneer – ingeval de Producten conform de specificaties van Extreme Tackle worden geleverd – deze wijzigingen niet wezenlijk van invloed zijn op de kwaliteit en het functioneren van de Producten.

3.5. Door Extreme Tackle aanvaarde Bestellingen kunnen niet door Koper worden geannuleerd, behoudens schriftelijke akkoordverklaring van Extreme Tackle, in
welk geval Koper Extreme Tackle volledig dient te vrijwaren tegen alle schade, verliezen, kosten en uitgaven van Extreme Tackle als gevolg van die annulering.

4. PRIJS VAN DE PRODUCTEN

4.1. Als prijs voor de Producten geldt de door Extreme Tackle geoffreerde prijs dan wel ingeval geen prijs is opgegeven (of de geoffreerde prijs niet meer
geldig is), de prijs welke staat vermeld in de door Extreme Tackle gepubliceerde prijslijst zoals deze geldig is per de datum van aanvaarding van de Bestelling. Alle geoffreerde prijzen zijn slechts 30 dagen geldig, behoudens een andersluidende bepaling in de offerte dan wel de eerdere aanvaarding door Koper, na welke termijn deze prijzen door Extreme Tackle zonder kennisgeving aan Koper kunnen worden gewijzigd.

4.2. Extreme Tackle behoudt zich het recht voor om de prijs middels een kennisgeving aan Koper voorafgaande aan de levering van de Producten te
verhogen wanneer Extreme Tackle meer kosten moet maken als gevolg van door Koper verlangde wijzigingen in de leverdata, hoeveelheden of specificaties van de Producten, als gevolg van vertraging voortvloeiende uit door Koper gegeven aanwijzingen, dan wel als gevolg van het niet door Koper aanleveren van voldoende gegevens of aanwijzingen aan Extreme Tackle.

4.3. In de prijs voor de Producten zijn uitsluitend de standaard verpakkings- en transportkosten inbegrepen, tenzij door Extreme Tackle schriftelijk anders is aangegeven.

4.4. De prijs geldt exclusief montagekosten, operationele kosten, invoer- en uitvoerrechten, zegelrecht, clearance-kosten, BTW en/of andere wettelijke heffingen, welke voor zover verschuldigd afzonderlijk aan Koper in rekening zullen worden gebracht.

5. BETALINGSCONDITIES

5.1. Met inachtneming van eventueel tussen Koper en Extreme Tackle schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden is Extreme Tackle gerechtigd de prijs
van de Producten bij of te eniger tijd na levering van de Producten aan Koper in rekening te brengen, tenzij de Producten door Koper worden afgehaald dan wel Koper de Producten ten onrechte niet in ontvangst heeft genomen, in welk geval Extreme Tackle te allen tijde gerechtigd is de prijs aan Koper in rekening te brengen nadat Extreme Tackle Koper heeft medegedeeld dat de Producten voor in ontvangst name gereed staan, dan wel nadat Extreme Tackle de Producten ter levering heeft aangeboden.

5.2. Koper dient de prijs voor de Producten (onder aftrek van een eventuele korting waarop Koper recht heeft, maar zonder andere kortingen) ten tijde van de levering van de Producten te voldoen, zelfs indien geen levering heeft plaatsgevonden en de eigendom van de Producten niet op Koper is overgegaan dan wel Koper zich beroept op gebreken. Betalingstermijnen gelden voor de toepassing van de Overeenkomst als fatale termijn. Een betalingsbewijs wordt uitsluitend op aanvraag verstrekt. Verrekening is niet toegestaan.

5.3. Wanneer Koper het verschuldigde niet op de vervaldatum heeft voldaan, heeft Extreme Tackle onverminderd de overige hem toekomende rechten en
rechtsmiddelen het recht om:

– 5.3.1. de Overeenkomst te beëindigen dan wel verdere leveringen aan Koper op te schorten;

– 5.3.2. door Koper verrichte betalingen aan te merken als betalingen ter zake van een of meer Producten (dan wel van een of meer Producten die
op grond van een andere overeenkomst tussen Koper en Extreme Tackle zijn geleverd), zulks ter beoordeling van Extreme Tackle (ongeacht de door Koper vermelde betalingsomschrijving); alsmede

– 5.3.3. over het onbetaald gebleven bedrag rente aan Koper in rekening te brengen (zowel voor als na een rechterlijke uitspraak) tegen het
Euribor-tarief plus 4 procent per jaar totdat het verschuldigde geheel is voldaan (voor de berekening van rente telt elk gedeelte van een maand als volledige maand).

6. LEVERING

6.1. Levering van de Producten geschiedt door Extreme Tackle op werkdagen op een tussen Extreme Tackle en Koper nader overeen te komen plaats van
levering. De wijze van transport wordt door Extreme Tackle bepaald. Extreme Tackle is niet verplicht een andere wijze van transport te kiezen wanneer zich bij de door hem gekozen wijze van transport belemmeringen of problemen voordoen. Extreme Tackle treft ingeval van annulering van het transportmiddel geen enkele aansprakelijkheid.

6.2. De opgegeven data voor de levering van de Producten betreffen slechts streefdata. Extreme Tackle is niet aansprakelijk voor niet-tijdige levering van de Producten, ongeacht de oorzaak daarvan. Leveringstermijnen gelden niet als fatale termijn. De Producten kunnen ook vóór de opgegeven datum of streefdatum door Extreme Tackle worden geleverd. Koper wordt daarvan op een redelijke termijn vooraf in kennis gesteld.

6.3. Ingeval de Producten in gedeelten worden geleverd, geldt elke levering als afzonderlijke overeenkomst en is Koper niet gerechtigd de
Overeenkomst als geheel te beëindigen wanneer Extreme Tackle met een of meer deelleveringen conform deze Voorwaarden in gebreke is gebleven, dan wel Koper ter zake van een of meer deelleveringen een vordering heeft.

6.4. Wanneer de Producten niet door Koper in ontvangst zijn genomen, dan wel Koper niet tijdig voldoende leveringsinstructies aan Extreme Tackle heeft
gegeven voor het tijdstip van levering (tenzij dit het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijze buiten de macht van Koper zijn gelegen dan wel aan Extreme Tackle kan worden toegerekend), heeft Extreme Tackle onverminderd alle overige hem toekomende rechten en rechtsmiddelen het recht om:

– 6.4.1. de Producten op te slaan totdat zij daadwerkelijk geleverd kunnen worden, alsmede Koper de redelijke kosten van opslag (met inbegrip van
verzekering) in rekening te brengen; dan wel

– 6.4.2. de Producten tegen de op dat moment hoogst mogelijke prijs te verkopen en ingeval die prijs de in de Overeenkomst afgesproken prijs te boven gaat het meerdere (na aftrek van alle opslag- en verkoopkosten) aan Koper uit te keren, dan wel een eventueel tekort ten opzichte van de contractprijs bij Koper in rekening te brengen.

7. RISICO EN (VERLENGD) EIGENDOM(SVOORBEHOUD)

7.1. Het risico van de Producten gaat over op Koper:

– 7.1.1. ingeval levering van de Producten geschiedt op de locatie van Extreme Tackle: op het moment dat Extreme Tackle aan Koper bericht dat de Producten
voor in ontvangst name gereed staan; dan wel

– 7.1.2. ingeval levering van de Producten niet op de locatie van Extreme Tackle geschiedt: op het tijdstip van levering, dan wel ingeval Koper de
Producten ten onrechte niet in ontvangst heeft genomen, het tijdstip waarop Extreme Tackle de Producten ter levering heeft aangeboden.

7.2. De nu en in de toekomst aan Koper geleverde Producten blijven eigendom van Extreme Tackle totdat Koper alle vorderingen die Extreme Tackle op Koper
heeft, uit welken hoofde dan ook, zal hebben voldaan.

7.3. Totdat de eigendom van de Producten op Koper is overgegaan, houdt Koper de Producten voor en namens Extreme Tackle onder zich en dient Koper
de Producten duidelijk kenbaar als eigendom van Extreme Tackle gescheiden te houden van de eigendommen van Koper en derden en op geschikte wijze op te slaan, te beschermen en te verzekeren. Tot die tijd heeft Koper het recht de Producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf te wederverkopen of te gebruiken, doch dient Koper jegens Extreme Tackle rekening en verantwoording af te leggen voor de materiële of immateriële opbrengst van de verkoop of vervreemding van de Producten, verzekeringsuitkeringen daaronder begrepen, en dient Koper al deze opbrengsten afgescheiden te houden van de eigendommen en het vermogen van Koper en derden en ingeval van een materiële opbrengst op geschikte wijze op te slaan, te beschermen en te verzekeren.

7.4. Extreme Tackle is gerechtigd tot aan het moment dat de Producten eigendom van Koper zijn geworden, afgifte van de Producten te verlangen, alsmede
ingeval Koper niet terstond aan dit verzoek voldoet, de locatie van Koper of van derden te betreden waar de Producten zijn opgeslagen en deze terug te nemen.

7.5. Het is Koper niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verpanden dan wel anderszins te bezwaren tot zekerheid
voor de nakoming van zijn verplichtingen. Wanneer Koper daartoe wel overgaat, zijn alle door Koper aan Extreme Tackle verschuldigde bedragen terstond opeisbaar (onverminderd alle overige aan Extreme Tackle toekomende rechten en rechtsmiddelen).

8. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Met inachtneming van het hierna bepaalde garandeert Extreme Tackle dat de Producten op het tijdstip van levering aan de specificaties voldoen.
Extreme Tackle garandeert dat de Producten gedurende 12 maanden na levering vrij zijn van gebreken in materiaal of uitvoering, tenzij door de fabrikant van een Product/de Producten een afwijkende garantie is afgegeven. In dat geval prevaleert deze (fabrieks)garantie boven de in dit artikel genoemde garantie van Extreme Tackle.

8.2. Extreme Tackle verleent bovenvermelde garantie onder de navolgende voorwaarden:

– 8.2.1. Extreme Tackle is niet aansprakelijk voor gebreken in de Producten voortvloeiende uit een tekening, ontwerp of ander specificatie welke door
Koper is aangeleverd;

– 8.2.2. Extreme Tackle is niet aansprakelijk voor gebreken voortvloeiende uit de omstandigheid dat de Producten niet conform de aanwijzingen van
Extreme Tackle dan wel op een ongeschikte of vochtige locatie zijn opgeslagen, en evenmin voor gebreken voortvloeiende uit normale slijtage, opzettelijke beschadiging, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, het niet opvolgen van de (mondelinge of schriftelijke) aanwijzingen van Extreme Tackle, onjuist gebruik van olie en benzine, dan wel wijziging van of reparaties aan de Producten zonder goedkeuring van Extreme Tackle;

– 8.2.3. Extreme Tackle kan niet op grond van deze garantie (of op grond van een andere garantie of bepaling) worden aangesproken wanneer de prijs
voor de Producten niet volledig op de betreffende vervaldatum is voldaan.

8.3. Met inachtneming van het uitdrukkelijk in deze Voorwaarden bepaalde zijn alle stilzwijgende garanties en overige stilzwijgende bepalingen
voortvloeiende uit geschreven of ongeschreven recht zoveel mogelijk voor zover rechtens toegestaan uitgesloten. KOPER WORDT MET NAME GEWEZEN OP HET BEPAALDE IN DIT ARTIKEL 8.3.

8.4. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, dienen klachten over een gebrekkige kwaliteit of gebrekkige staat van de Producten of over het niet
voldoen aan de specificaties binnen 30 dagen na de datum van levering door Koper aan Extreme Tackle te worden gemeld (ongeacht of de levering al dan niet door Koper is geweigerd), dan wel binnen 15 dagen na de datum van levering aan de afnemer van Koper ingeval het gebrek of de non- conformiteit tijdens een redelijke inspectie niet zichtbaar is geworden, afhankelijk van welke datum vroeger ligt. Wanneer de levering niet geweigerd wordt en Koper niet dienovereenkomstig bij Extreme Tackle heeft gereclameerd, mag Koper de Producten niet weigeren, is Extreme Tackle niet voor dergelijke gebreken of non-conformiteit aansprakelijk en dient Koper de prijs te voldoen als waren de Producten conform de Overeenkomst geleverd. Klachten omtrent geleverde, gebruikte Producten worden niet in behandeling genomen en Extreme Tackle is op geen enkele wijze voor deze Producten verantwoordelijk, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen.

8.5. Op straffe van verval van rechten dient Koper, in afwijking van het in artikel 8.4 van deze Voorwaarden bepaalde, klachten over afgeleverde
Producten in aantal, maat, gewicht, verpakking en/of schade binnen 5 Werkdagen na het moment van risico-overgang als bedoeld in artikel 7.1.1, dan wel 7.1.2, van deze Voorwaarden schriftelijk aan Extreme Tackle te melden.

8.6. Wanneer overeenkomstig deze Voorwaarden bij Extreme Tackle een geldige klacht is ingediend omtrent de gebrekkige kwaliteit of gebrekkige staat van de Producten of het niet voldoen aan de specificaties, kan Extreme Tackle de Producten (of het betreffende onderdeel) kosteloos vervangen dan wel de prijs van de Producten (of een evenredig gedeelte daarvan) aan Koper restitueren, een en ander ter uitsluitende beoordeling van Extreme Tackle, maar is Extreme Tackle verder niet jegens Koper aansprakelijk.

8.7. Behoudens ingeval van letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid van Extreme Tackle is Extreme Tackle jegens Koper niet op grond van toezeggingen,
stilzwijgende garanties of bepalingen, verplichtingen op grond van ongeschreven recht of het uitdrukkelijk in deze Voorwaarden bepaalde aansprakelijk voor gevolgschade (winstderving e.d. daaronder begrepen), kosten, uitgaven en overige indirecte schadevorderingen van welke aard dan ook (ongeacht of de schade het gevolg is van nalatigheid van Extreme Tackle, diens werknemers of vertegenwoordigers of een andere oorzaak kent) voortvloeiende uit of verband houdende met de levering van de Producten dan wel het gebruik of de wederverkoop daarvan door Koper, behoudens voor zover uitdrukkelijk in deze Voorwaarden anders is bepaald.

8.8. Ingeval van niet-nakoming of niet-tijdige nakoming van een of meer verplichtingen van Extreme Tackle in verband met de Producten, is Extreme Tackle jegens
Koper niet aansprakelijk en wordt Extreme Tackle niet geacht toerekenbaar te zijn tekortgeschoten in de nakoming van de Overeenkomst wanneer de niet-nakoming of niet-tijdige nakoming het gevolg is van een natuurramp, rellen, stakingen, uitsluiting, handelsgeschillen of arbeidsonrust, een ongeval, storingen in machines of apparatuur, brand, overstroming, moeilijkheden bij het werven van arbeidskrachten, het verkrijgen van materiaal of het regelen van transport, dan wel het gevolg is van andere omstandigheden die redelijkerwijze buiten de macht van Extreme Tackle zijn gelegen.

8.9. Ongeacht het vorenstaande is Extreme Tackle nimmer aansprakelijk voor door Koper geleden indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot
bijzondere of gevolgschade, dan wel voor schade op welke wijze dan ook voortvloeiende uit een verzuim of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Voorwaarden dan wel uit de aan Koper geleverde Producten. De totale aansprakelijkheid van Extreme Tackle voor een schadevordering (uit overeenkomst, onrechtmatige daad of uit anderen hoofde, voor alle duidelijkheid met inbegrip van aansprakelijkheid voor de Producten) is te allen tijde beperkt tot de koopprijs van de Producten.

9. INSOLVENTIE KOPER

9.1. Extreme Tackle heeft, onverminderd alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de Overeenkomst te beëindigen dan wel verdere leveringen
op grond van de Overeenkomst aan Koper op te schorten, zonder aansprakelijkheid jegens Koper, alsmede wanneer de Producten wel geleverd maar nog niet betaald zijn, het recht terstond betaling te eisen, ongeacht eventuele eerder gemaakte, andersluidende afspraken of overeenkomsten, ingeval:

– 9.1.1. Koper een vrijwillig akkoord met zijn schuldeisers sluit, aan Koper uitstel van betaling wordt verleend, (als natuurlijke of rechtspersoon) failliet wordt verklaard of (als rechtspersoon) wordt ontbonden (behoudens ten behoeve van een fusie of reorganisatie); dan wel

– 9.1.2. Goederen of bedrijfsmiddelen van Koper door de houder van een zekerheidsrecht worden uitgewonnen, dan wel ter zake van goederen of
bedrijfsmiddelen van Koper een curator wordt benoemd; dan wel

– 9.1.3. Koper zijn bedrijfsactiviteiten staakt of dreigt te staken; dan wel

– 9.1.4. Extreme Tackle redelijkerwijze verwacht dat een gebeurtenis als hiervoor bedoeld zich ten aanzien van Koper zal voordoen en dit aan Koper
mededeelt.

10. VERZEKERINGEN

10.1. Koper dient zich voor eigen rekening voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid (met inbegrip van algemene,
product- en werkgeversaansprakelijkheid alsmede tegen gevolgschade).

11. OVERIGE BEPALINGEN

11.1. Alle kennisgevingen tussen partijen in het kader van deze Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden aan het statutaire adres of het
hoofdkantoor van de wederpartij of aan een ander te eniger tijd door de wederpartij conform het bepaalde in dit artikel opgegeven adres.

11.2. Wanneer Extreme Tackle ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zijdens Koper afstand doet van zijn rechten,
betekent dit niet dat Extreme Tackle daarmee afstand doet van zijn rechten ingeval de betreffende bepaling of een andere bepaling nadien (wederom) wordt geschonden.

11.3. Wanneer een bepaling in deze Voorwaarden door een bevoegde instantie geheel of gedeeltelijk ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht, laat
zulks de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden en van het resterende gedeelte van die bepaling onverlet.

11.4. Op de Overeenkomst is het recht van het land van Extreme Tackle van toepassing. Alle geschillen tussen partijen dienen uitsluitend te worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Extreme Tackle statutair is gevestigd, tenzij Koper en Extreme Tackle overeenkomen dat het geschil via arbitrage dient te worden beslecht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten

 

© 2017 - 2024 Extreme tackle | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel